[Event]Bát Trận Đồ

24/09/2019 10:23 (1 năm trước)

Thưa các chúa công!!!

“Tam quốc diễn nghĩa” viết rằng, Bát trận đồ này đã vây chặt khiến Lục Tốn, Đại đô đốc của ba đạo quân Đông Ngô phải sợ hãi tháo chạy.

Trong Tam Quốc Bùm Chíu, Sự kiện này đã được tái hiện lại, thử thách các chúa công tham gia vượt ải phá bát trận đồ.

Điều kiện tham gia: nhân vật đạt cấp độ 35.

Trên thanh sự kiện chọn:

Nội dung: 

Chúa công tham gia vượt ải phá Trận Pháp theo quy tắc của từng trận pháp:

*Trận pháp sẽ có 12 ải lớn, mỗi ải lớn sẽ có 12 ải nhỏ.

*Từng trận pháp sẽ có yêu pháp và giới hạn ải riêng.

Phần thưởng: 

Quà vượt ải:

Quà mở rương:

Trân trọng !!!