Quốc Chiến Toàn Tập ( Phần 4)

22/09/2020 14:57 (1 tháng trước)

VII. Thưởng Quốc Chiến

Giải thích quy tắc

 1. Mỗi khi đạt thành nhiệm vụ quân đoàn, thế lực, trong nháy mắt sau khi đạt được, thành viên quân đoàn và thế lực đều có thể nhận thưởng đạt thành nhiệm vụ. 

 2. Thưởng nhiệm vụ quân đoàn/thế lực có thể nhận thông qua bảo rương trên giao diện cá nhân, nhấp vào bảo rương có thể xem nội dung phần thưởng có thể nhận. 

 3. Trong quá trình Quốc chiến thay đổi quân đoàn hoặc thế lực, đều sẽ làm mới đến mục tiêu của quân đoàn/thế lực mới. 

 4. Tất cả phần thưởng nhiệm vụ trong một mùa giải chỉ có thể nhận 1 lần; Nếu người chơi đổi quân đoàn hoặc thế lực, đạt thành nhiệm vụ cũ ở quân đoàn mới cũng không thể nhận lại phần thưởng cũ. 

 5. Mỗi mùa giải mở ra sẽ reset nhiệm vụ và phần thưởng cá nhân, quân đoàn, thế lực. 

 6. Nếu nhiệm vụ cá nhân, quân đoàn, thế lực đều đã đạt được, giao diện sẽ hiển thị thông báo đã đạt được tất cả nhiệm vụ. 

Nhắc nhở nhận thưởng

 1. Khi cá nhân, quân đoàn, thế lực có phần thưởng có thể nhận, nút nhận thưởng ở giao diện chính sẽ có chấm đỏ nhắc nhở. 

 2. Mở giao diện phần thưởng, nếu nút icon của cá, quân đoàn, thế lực có phần thưởng có thể nhận, nút icon sẽ có thông báo chấm đỏ. 

 3. Nếu quân đoàn/thế lực có phần thưởng chưa nhận, giao diện cá nhân sẽ hiển thị bảo rương đang chuyển động. Mở bảo rương có thể xem nội dung thưởng có thể nhận.

VIII. Tính Năng Đánh Dấu

Mục đích: Tăng thêm quyền chỉ huy cho Trưởng quân đoàn và quân sư đối với thành viên của quân đoàn, tăng quyền chỉ huy của quan viên cấp cao đối với toàn thế lực sau khi lập quốc.

Quy tắc đánh dấu

 1. Mỗi khi trong đánh dấu có thông tin đánh dấu mới, nút đánh dấu sẽ có chấm đỏ thông báo. Sau khi nhấp vào đánh dấu chấm đỏ sẽ biến mất. 

 2. Trong danh sách đánh dấu, thông tin về đánh dấu gần nhất sẽ hiển thị ở trên cùng của danh sách. 

 3. Giới hạn đánh dấu, không thể dửa nội dung đánh dấu, chỉ có thể xóa bỏ và tiến hành đánh dấu lại. 

 4. Mỗi dòng đánh dấu tối đa dài 20 hán tự, khi đạt giới hạn sẽ không thể nhập tiếp, khi nhập tiếp sẽ hiện thông báo “Tối đa chỉ được nhập 20 hán tự”

 5. Mỗi thành chỉ chỉ được có tối đa 1 quân đoàn đánh dấu, 1 thế lực đánh dấu; Thành trì đã tiến hành đánh dấu cần xóa đánh xấu đi mới có thể tiến hành đánh dấu lại. 

 6. Mỗi một người có quyền đánh dấu, cùng một loại đánh dấu (quân đoàn/thế lực) tối đa chỉ được tiến hành 2 đánh dấu. Khi đạt giới hạn, tiến hành đánh dấu sẽ hiện thông báo “Cùng loại đánh dấu tối đa chỉ được thiết lập 2 cái”

Người có quyền xóa đánh dấu, tại giao diện đánh dấu sẽ hiện nút xóa đánh dấu; Bản thân có thể xóa đánh dấu của chính mình; Trưởng quân đoàn có thể xóa toàn bộ đánh dấu trong quân đoàn; Quốc vương (Chỉ Quốc vương đã lập quốc, Quốc vương khác không có quyền này) có thể xóa toàn bộ đánh dấu trong thế lực.

IX. Bản Đồ Lớn Và Nhỏ

Bản đồ nhỏ

Bản đồ nhỏ lấy vị trí đang dừng lạnh trong bản đồ hiện tại làm trung tâm, hiển thị nội dung trong phạm vi kích thước cố định thuộc bản đồ lớn. 

Bản đồ lớn

Mạch suy nghĩ: Tăng thêm cảm giác trải nghiệm, trên bản đồ lớn có thể trực tiếp quan sát tình hình chiếm lĩnh thành trì của các thế lực khác nhau

 1. Trong bản đồ lớn hiển thị tình hình chung của chín châu, phân bố thành trì của mỗi châu, lộ tuyến liên tiếp và trạng thái hiện tại của thành trì

 2. Khu vực hiện được hiển thị trên bản đồ lớn có cùng tỷ lệ với khu vực được hiển thị trên bản đồ nhỏ. Có thể kéo sang trái và phải để xem thêm.

 3. Thành trì có chức năng khác nhau sẽ hiển thị hình dạng và màu sắc khác nhau, thế lực hiện đang sở hữu thành trì sẽ quyết định màu sắc hiện tại của thành trì

 4. Lục lam tím vàng cam đỏ lần lượt là màu của 6 thế lực, màu trắng là màu của thế lực NPC, khi thành trì của thế lực NPC bị quân đoàn của một thế lực nào đó chiếm lĩnh, màu của thành trì này sẽ trở thành màu của thế lực

 5. Tình hình chung của chín châu: 

  1. Trong bản đồ lớn hiển thị tình hình phân chia chín châu và sự thay đổi thế lực của chín châu

  2. Trong bản đồ lớn người chơi có thể thông qua sự thay đổi màu sắc để phán đoán sự thay đổi sở hữu thành trì của các thế lực, thay đổi này sẽ theo thời gian thực

  3. Nếu hiện tại thành trì đang ở trạng thái đặc biệt, ví dụ đang ở trạng thái giao chiến công thành, thì cũng sẽ hiển thị hiệu ứng đặc biệt để thông báo cho người chơi, trạng thái khác nhau sẽ có biểu hiện khác nhau

  4. Lộ tuyến giữa các thành trì cũng cần căn cứ theo tỉ lệ thực tế để thu nhỏ lại

 6. Phân bố thành trì các châu: 

  1. Mỗi thành trì đều có châu sở thuộc

  2. Thành trì đặc biệt có thể thuộc về hai châu, nhưng chỉ có thể thuộc về duy nhất 1 thế lực. Ví dụ: Quan ải thành trì, bởi vì quan ải thành trì nằm ở trên đường biên giới, cho nên có thể để quan ải thành trì đồng thời thuộc về 2 châu, trên phương diện chọn tính năng, có thể được 2 châu cùng lúc lựa chọn

 7. Lộ tuyến liên kết: 

  1. Chỉ có tác dụng hiển thị

 8. Trạng thái hiện tại của thành trì: 

  1. Trạng thái thông thường

  2. Trạng thái giao chiến: Thành trì này đang giao chiến, trạng thái thời gian thực